Nowości książkowe

 

Paweł Soroka, Niebo spadających gwizd. Wstęp: Jerzy Stasiewicz. Projekt okładki: Grażyna Gawęda. Autorka zdjęć kolorowych: Maria Gibała. Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, s. 40.

 

 

Paweł Soroka urodził się 3 września 1953 roku w Gnieźnie. Poeta, dzienni­karz, politolog i animator kultury oraz działań gospodar­czych. Jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanow­skiego w Kielcach i wykładowcą Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Jest autorem czterech tomików wierszy oraz dwóch arkuszy poetyckich. Jego wiersze ukazały, się również w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu Alma­nachach i antologiach. Ponadto jest autorem lub współautorem 11 monogra­fii naukowych i ponad 70 artykułów w czasopismach na­ukowych i rozdziałów w monografiach naukowych.

Jest także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich, redaktorem naczelnym pisma społeczno-kulturowego „Własnym głosem”.

Przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowa­rzyszeń Twórców Kultury.       

W 1993 roku był jednym z założycieli Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, które­go jest koordynatorem (PLP jest niezależną organizac­ją społeczną o charakterze opiniotwórczym i opiniodaw­czym, artykułującą interesy strategicznych branż polskie­go przemysłu ).

Posiada status osoby pokrzywdzonej, nadanej przez Instytut Pamięci Narodowej w dniu. 14.09.2005 roku. Zaświadczenie nr 5455/05.