Nowości książkowe

 

Wojciech Ossoliński, A pod bukami cicho, biało... Ilustracje: Ewa Giemza | Muzeum Ziemi Prudnickiej. Współpraca: Magdalena Sajewicz. Wydawca: Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik 2023, s. 50.

 

 

WOJCIECH OSSOLIŃSKI (ur. 1949) – prudniczanin. Autor 14 książek poetyc­kich. Redaktor kilkunastu pozycji literac­kich (antologie, almanachy, wydania autorskie). Był liderem grup poetyckich SSSP i 3 razy Zet w Prudniku, Twórczego Koła Poetyckiego Młodych w Głuchoła­zach, Klubu Ludzi Piszących w Prudniku. Od 28 lat prowadzi Klub Ludzi Piszących w Głuchołazach. Aktywny organizator spotkań literackich. Czynnie uczestniczy w pracach Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy ZO ZNP w Opolu. Związany z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury. Od II Zjazdu RSTK jest we władzach krajowych, nie­przerwanie pełniąc tam funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dwukrotnie był prezesem RSTK województwa opolskiego. Kil­ka sezonów dziennikarzem lokalnej gazety, jurorem konkursów poetyckich i recytatorskich, także wieloletnim prze­wodniczącym jury paczkowskiego konkursu poetyckiego pod nazwą Mury Mówią.

Okazjonalnie tłumacz Františka Všetički. Satyryk, felietonista. Jego utwory prezentowano w mediach i mediach społecznościowych, również w czeskiej prasie lite­rackiej i wydaniach międzynarodowych. Laureat kilkunastu konkursów poetyckich. Za zajęcie I miejsca w konkursie poetyc­kim pt. Krajobrazy słowa otrzymał Nagrodę Marszałka Woje­wództwa Opolskiego. Za Zasługi dla Kultury Robotniczej kapituła RSTK Bydgoszcz przyznała mu Medal Honorowy im. Jakuba Wojciechowskiego. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Zasłu­żony Kulturze Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku Uchwałą Zarządu Głów­nego ZNP odznaczony odznaką Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP.