Nowości książkowe

 

Jacques Le Goff, Długie Średniowiecze. Przekład: Maria Żurowska. Recenzenci: Marek Derwich, Henryk Samsonowicz. Redaktor Prowadzący: Szymon Morawski, Beata Jankowiak-Konik. Redakcja: Magdalena Pluta. Redakcja techniczna: Zofia Kosińska. Korekta: Agata Liberek. Indeks: Joanna Zatorska. Projekt okładki i stron tytułowych: Jakub Rakusa-Suszczewski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2024, s. 230. .

 

 

Prezentowana książka to zbiór artykułów Jacquesa Le Goffa opublikowanych w czasopiśmie „L’Histoire” w latach 1980-2004. Stanowią one udaną formę popu­laryzacji głównych tez badawczych autora dotyczących średniowiecza, widzianego jako epoka, w której narodziły się prądy, zjawiska mające wpływ na cywilizację świa­tową, aż do początków XIX wieku. Le Goff zajmuje się szerokim wachlarzem zagadnień bardziej ogólnych, takich jak: panująca ideologia, mentalność elit, mentalność mas, jak i charakterystycznych dla epoki średniowiecznej: wyprawy krzyżowe, zakony żebracze, mity i ich korzenie, stosunek do pracy i do rozrywki, stosunek do kobiet. Omawia także sylwetki osób-wzorców postępowania (np. Święty Ludwik).

 

„Ten zbiór artykułów na pewno będzie stanowił dobrą lekturę uzupełniającą wiedzę studentów, miłośników przeszłości oraz ułatwiał wprowadzenie do wielu tematów badawczych interesujących nie tylko historyków sensu strictori, lecz także antro­pologów kultury, zajmujących się rozwojem społeczeństwa, gospodarki, panujących idei i sztuki”.

(z recenzji prof. Henryka Samsonowicza)

 

„Dla studenta, ale także i dla badacza, ogromnie istotny jest fakt, że teksty te pub­likowane były w trakcie badań prowadzonych przez Autora [...]. Otrzymujemy dzięki temu bardzo rzadką okazję wglądu w proces kształtowania się pomysłów i idei wiel­kiego Badacza, ich rozwijania i udoskonalania argumentacji”.

(z recenzji prof. Marka Derwicha)