Nowości książkowe

 

Maria Magdalena Człapińska, Szpital nadziei. Redakcja: Maciej Andrzej Zarębski. Projekt okładki: Andrzej Jędrychowski. Korekta: Ludomira Zarębska, Bożena Janicka. Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich Oddział w Łodzi, Seria: Biblioteka Świętokrzyska nr 396, Zagnańsk 2023, s. 136.

 

 

MARIA MAGDALENA CZŁAPIŃSKA

Urodziła się we Włocławku, stolicy Kujaw. Po ukończeniu studiów stomatologicznych w Akade­mii Medycznej w Łodzi w roku 1976, związała się na stałe miejscem zamieszkania i pracą ze Zduńską Wolą. Początkowo pracuje w Zespole Opieki Zdro­wotnej, a od roku 2000 w Centrum Stomatologii. W międzyczasie, w roku 1997 uzyskała specjali­zację ze stomatologii ogólnej. Od wielu lat poza wykonywanym zawodem pasjonowała ją literatura.

Pisała wiersze, opowiadania i teksty krytyczne. Swoje pierwsze utwory literackie opublikowała w tygodniku Nad Wartą w roku 1986. Trzy lata później ukazał się jej tomik poetycki Pejzaże. Opowiadania: Z nurtem rzeki wydała nakładem własnym przy pomocy WDK w Sieradzu w roku 1992, zaś Matki i córki przy pomocy UPPL w roku 1994. Zbiór nowel zatytuło­wany Bez retuszu ujrzał światło dzienne cztery lata później. Tomik poetycki Dzień po dniu ukazał się w roku 2008, zaś w roku 2015 w Bibliotece Świę­tokrzyskiej tom Opowiadania. Jej utwory literackie znalazły się w szeregu almanachów wydawanych przez instytucje kulturalne w Warszawie, Ło­dzi, Tarnowie, Sieradzu oraz Zeszytach UPPL. Początkowo była związana z klubem literackim Topola, od roku 1993 należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (pełniła w niej w latach 2003-2019 funkcję sekretarza) oraz od roku 1999 do Związku Literatów Polskich. Od niedawna jest Przyjacielem Biblioteki Świętokrzyskiej. Jest laureatką regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich.

Oddawana do rąk czytelników książka Szpital nadziei Marii M. Człapińskiej jest poświęcona problemom związanym z egzystencjonalizmem, sen­sem życia i nieuchronnością jego przemijania.

Wydawca, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, którego człon­kiem od kilku lat jest dr Maria M. Człapińska, wyraża nadzieję, że ta 396. już pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej zostanie ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i liczne grono czytelników.

Maciej A. Zarębski