Nowości książkowe

 

Marek Słomiak, Liryki szeptu. Redakcja: Tomasz Janas. Rysunki: Norbert Skupniewicz. Opracowanie graficzne i projekt okładki: Joanna Pakuła, Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Wizerunek autora: Z archiwum prywatnego. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2022, s. 76.

 

 

Marek Słomiak, poeta, krytyk literacki, publicysta i animator kultury. Mieszka i tworzy w Poznaniu. W latach 1972-1974 pełnił funkcję Sekretarza, a od 1974 do 1977 roku Prezesa Zarządu Koła Młodych ZLP w Poznaniu. W tym okre­sie, współpracując z Zarządem Głównym ZLP w Warszawie oraz Mini­sterstwem Kultury i Sztuki, zorganizował Sympozjum Młodej Poezji Wo­jewództw Zachodnich i Północnych w Chodzieży w 1973 roku, a w 1974 roku Ogólnopolską Wiosnę Poetycką w Jarocinie. W 1975 roku Zarząd Główny ZLP w Warszawie przyznał mu roczne stypendium - nagrodę im. T. Bo­rowskiego. Od 1973 do 1978 roku był redaktorem naczelnym serii wydawni­czej Witryna Poetycka przygotowywanej w Centralnym Klubie Studentów Poznania „Od nowa”. W 1978 roku zainicjował serię spotkań pod wspólną nazwą Salon Poetycki u Marka, którym towarzyszyły arkusze poetyckie za­tytułowane Salon Poetycki. Od 1980 do 1983 roku był członkiem Rady Krajo­wej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie. W latach 1988-1989 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego ukazującego się w Poznaniu pisma literackiego młodych „Tytuł”.

Marek Słomiak debiutował w 1968 roku zbiorem wierszy Próby liryczne. W kolejnych latach opublikował zbiory: Czas (1973), Wobec czasu (1974), ...a jednak o niej (1981), Słowo (1987), Powróćmy z długich samotnych podróży (2011), Otwarte cykle czasu (2012), Psalmy światłości strzegące (2013) - uhonorowany nagrodą za najciekawszą książkę poetycką roku im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Listy czasu jak słowa drżenie (2016), Wiersze wybrane (2018), błękitność błękitnieje w Słowa bramie (2020).

Był założycielem grupy poetyckiej Od Nowa, która działała w latach 1973-1977. Uzyskał wiele nagród w konkursach poetyckich, a w 2018 roku został odznaczony srebrnym medalem Labor Omnia Vincit przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Publikował swoje utwory w prasie literackiej, codziennej, na antenie Polskiego Radia, TVP 2, Radia Emaus oraz w wielu almanachach i antologiach.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddział Poznański, korespon­dentem miesięcznika „Teczki – Paris” wydawanego przez Association „Les Amis de C.K. Norwid” w Paryżu, członkiem Klubu Literackiego „Dąbrów­ka” w Poznaniu (od 1970), redaktorem kwartalnika „Okolica Poetów”.