Nowości książkowe

 

Wiesław Karliński, Krzysztof Kokot, Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fallt. Redakcja: Wiesław Karliński, Krzysztof Kokot. Projekt okładki: Tomasz Magowski. Zdjęcie na okładce: Bolesław Bezeg. Ryciny: Piotr Piwko. Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2024, s. 60 Jadwigi i Wojciecha Siemionów w Petrykozach, Petrykozy 2010, strony nieliczbowane.

 

 

Wiesław Karliński – nauczyciel, tłumacz, podróżnik i dziennikarz. Autor kilkuset reportaży publikowanych w ogólnopol­skiej prasie. Haiku zaczął pisać zauroczony przyrodą podczas wędrówek po polskiej, skandynawskiej i bałkańskiej prowincji. Tworzy po polsku, angielsku i rosyjsku. Jest współautorem kilkunastu tomików poezji. Jego haiku tłumaczono m.in. na niemiec­ki, chorwacki, włoski, rumuński i litewski. Laureat Nagrody Poetyckiej im. Ewy To­maszewskiej za najlepsze haiku roku 2021 i wielu innych nagród w kraju i za granicą. Wielokrotnie na liście European Top 100 most creative haiku autors. Członek zało­życiel i członek Zarządu Polskiego Stowa­rzyszenia Haiku.

Krzysztof Kokot – przygodę z poezją roz­począł w 2004 roku. W dorobku ma tomi­ki poezji: Daj mi talent (2007), Bez recepty (2010), Dmuchawce (2011), Haiku Time (2012), Wokół Haiku (2017), Krzok (2019), publikacje w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach haiku. W latach 2011–2015 był inicjatorem wy­dań antologii haiku współczesnych pol­skich autorów: Haiku (2011), Niebieskie tra­wy (2012), Dajmy grać świerszczom (2013), Pory roku w polskim haiku (2015), Nieobec­ność (2021). Członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Pisze w języku lite­rackim, jak i po Śląsku. W 2010 i 2018 r. wy­różniony tytułem: „Pszociel Ślonski Godki”. Zwycięzca i kilkukrotny laureat w kato­wickim konkursie na „Jednoaktówkę po Śląsku”.

 

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 roku realizowane są interdyscy­plinarne badania naukowe dotyczące material­nych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych, które w kolejnych okresach dziejowych znajdowały się w dawnym Lamsdorf – dzisiejszych Łambinowicach. Arche­ologia była ich fundamentem.

Kluczowym elementem prac terenowych było aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności oraz osób zainteresowanych tematem dziejów tutejszego jeniectwa do aktywnego udziału w badaniach wykopaliskowych. W ten sposób miałem przyjemność, a może właściwiej, nawet zaszczyt poznać dwóch se­niorów, wolontariuszy, którzy przez kilka kolejnych dni nam niestrudzenie po­magali na wykopie – Pana Krzysztofa i Pana Wieśka. Jak się z czasem okazało, obaj są uznanymi i cenionymi poetami, piszącymi haiku.

Niniejszy tomik stanowi pokłosie udziału naszych wolontariuszy w ba­daniach archeologicznych na tzw. Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambi­nowicach, który skrywa doczesne szczątki kilku tysięcy jeńców wojennych oraz ludności cywilnej. To ważny, społeczny element zrealizowanych prac archeologicznych. Przekładany Państwu zbiór haiku to przykład relacji na linii archeologia i poezja, które – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – potrafią być bardzo interesujące i inspirujące.

dr Dawid Kobiałka

 

Doktor Dawid Kobiałka – archeolog i antropolog kulturowy, pracownik w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania z zakresu archeologii sądowej, w ramach których poszukuje szczątków ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej.